Vasta’s Restaurant

1 Grant Pl, Stamford, NY 12167